Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

 Kategorie: Dotacje

1 października straci moc rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Jest przygotowany projekt rozporządzenia, które je zastąpi.

Projekt zakłada, że szacowanie szkody odbywa się na pisemny wniosek, który może być złożony elektronicznie. Czas na zgłoszenie szkody określono jako „niezwłocznie” – nie później jednak niż 7 dni od dnia jej powstania.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadomi poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie oględzin lub szacowania ostatecznego pisemnie, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe telefonii komórkowej (SMS). W taki sam sposób Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinien zawiadomić strony zainteresowane o postępowaniu odwoławczym.

Stan i jakość uprawy oceniane mają być w pięciostopniowej skali. Do ustalania obszaru mogą być użyte systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i informacji przestrzennej (GIS), a także zdjęcia dronów.

„Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach rolnych ustala się mnożąc obszary uprawy, która uległa uszkodzeniu przez procent jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). Ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha (rozmiar szkody). Tak ustalony rozmiar szkody mnoży się przez wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę skupu w rejonie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony, przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody w rejonie jej powstania – czytamy w  projekcie.

Z kolei wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub masy zielonej w danym sezonie wegetacyjnym. Odszkodowanie obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania – wskazano. Wyliczanie plonu zgodnie z metodyką przewidzianą dla upraw np. zbożowych byłoby nieuzasadnione z uwagi na charakter tych szkód. „Wysokość odszkodowania pomniejsza się o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy. W związku z tym, iż poszkodowany rolnik nie ponosi powyższych kosztów należy odliczyć je od rekompensaty za stracony plon objęty odszkodowaniem” – podkreślono. W przypadku roślin na plantacjach upraw wieloletnich odszkodowanie obejmuje koszty odtworzenia uprawy, gdyż trudno jest obliczyć wiarygodny plon takiej uprawy.

Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania, odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:
1) do dnia 15 kwietnia – w wysokości 25%,
2) od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja – w wysokości 40%,
3) od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca – w wysokości 60%,
4) od dnia 11 czerwca – w wysokości 85% wyliczonej kwoty.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 października.

Projekt 20 września przedstawiono do opiniowania, dając na nie 3 dni. Wyjaśniono, że skrócenie terminu wynika z konieczności pilnego wydania projektowanego rozporządzenia.

Najnowsze wpisy

Zostaw komentarz

Napisz do nas!

Jeśli chcesz nam coś powiedzieć zostaw nam wiadomość. Odpiszemy!

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać